Teuro

(Foto: Eiropas Komisija) (Photo: EU Commission)