Aģentūras

From Stockholm to Crete and from Lisbon to Warsaw, 29 agencies provide service, information and know-how to the people of the European Union and beyond. The agencies work within many different fields such as environment, food safety, transportation, trade marks, education, or fundamental rights. (Photo: www.bookshop.europa.eu)


ES var dibināt dažādas aģentūras, kuru uzdevums ir darboties dažādās jomās. ES šobrīd darbojas sekojošās aģentūras.

- CdT: Eiropas Savienības Iestāžu tulkošanas centrs, angliski Translation Centre for the Bodies of the European Union – Luksemburga: http://www.cdt.eu.int

- EPIVC: Eiropas Profesionālās izglītības centrs , angliski CEDEFOP, European Centre for the Development of Vocational Training - Saloniki (Grieķija): http://www.cedefop.eu.int


- CPVO: Kopienas Augu šķirņu birojs, angliski Community Plant Variety Office, CPVO – Angersa (Francija): http://www.cpvo.eu.int


- EAR Eiropas Rekonstrukcijas Aģentūra – Saloniki (Grieķija): http://www.ear.eu.int


- EADA – Eiropas Aviācijas drošības aģentūra, angliski European Aviation Safety Agency, EASA (darbosies no 2003.gada septembra) http://europa.eu.int/agencies/easa/index_en.htm

- EVA: Eiropas Vides aģentūra, angliski European Environment Agency, EEA – Kopenhāgena (Dānija):

- EFSA – Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde, angliski European Food Safety Authority – pagaidām atrodas Briselē (Beļģija): http://www.efsa.eu.int/


- EMCDA: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs, angliski European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – Lisabona (Portugāle):

- EMEA: Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra, angliski European Agency for the Evaluation of Medicinal Products – Londona (Lielbritānija):

- EMSA – Eiropas Jūras drošības aģentūra, angliski European Maritime Safety Agency
http://europa.eu.int/agencies/emsa/index_en.htm

- ETF: Eiropas Izglītības fonds, angliski European Training Foundation – Turīna (Itālija):

- EUMC – Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs, angliski European Monitoring Centre on racism and Xenophobia – Vīne (Austrija): http://www.eumc.eu.int un http://europa.eu.int/agencies/eumc/index_en.htm

- EUROFOUND – Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds, angliski European Foundation for the improvement of the Living and Working Conditions – Dublina (Īrija):

- OHIM: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes un paraugi), angliski Office for Harmonisation in the Internal Market (Marks and Designs) http://europa.eu.int/agencies/ohim/index_en.htm – Alicante (Spānija): http://oami.eu.int

- OSHA – Eiropas aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā, angliski European Agency for Safety and Health at work – Bilbao (Spānija): http://europe.osha.eu.int

un

http://agency.osha.eu.int/

Vispārēju ievadu par aģentūru darbu meklējiet :
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm