Agrās brīdināšanas sistēma

Konvents ierosina “trauksmes signāla” sistēmu. Ar šo sistēmu valstu parlamenti var iebilst pret Komisijas priekšlikumu sešu nedēļu laikā pēc tā publicēšanas, ja nav ievērots subsidiaritātes princips. Tātad, nav ievērots princips, ka attiecīgo jautājumu labāk var risināt vietējā līmenī, nevis ar ES iejaukšanos. Tādā gadījumā Komisijai pieprasītu priekšlikumu pārskatīt.

Saites
Sk. Konventa subsidiaritātes darba grupa (Convention working group on Subsidiarity) un subsidiaritātes  protokols ES Konstitūcijas projektā (Draft Constitution).