Eirogrupa (Eurogroup)

NATO karogs (Foto: NATO) (Photo: NATO)