Acquis communautaire

(Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)


Pilnīgs ES likumdošanas kopums, kas jāpieņem visām jaunajām ES dalībvalstīm. Tas aptuveni 100 000 lappusēs publicēts Oficiālajā Žurnālā (Official Journal).
Pilnīgais likumdošanas kopums ir grūti definējams. ES likumdošanas datu bāzē Celex atrodami aptuveni 17000 likumdošanas aktu. Šajā likumdošanas kopumā ietilpst visi ES pamatlīgumi, visi likumi un likumdošanas akti, kas šobrīd ir spēkā, visi tiesu spriedumi, kā arī visi lēmumi, kas attiecas uz otro (drošības un ārlietu politika) un trešo ( tieslietas un iekšlietas) ES pīlāru (pillars). Te iekļauti arī tā sauktie mīkstie likumi (soft laws).
Acquis communautaire koncepcijā arī iekļauti skaidrojumi par ES likumu pārākumu (primacy) pār nacionālo likumdošanu un citiem principiem, kurus juridisko aktivitāšu (legal activism) ceļā izstrādājusi Eiropas Justīcijas tiesa. Dalībvalstīm arī ir pienākums akceptēt nākotnē gaidāmos ES Tiesas lēmumus un spriedumus.
ES likumdošanas kopumam vislielākā nozīme ir tieši saistībā ar ES paplašināšanos, jo jaunajām dalībvalstīm šis likumdošanas kopums ir pilnībā jāievieš. Šis princips ir iekļauts arī ES konstitūcijā.
Šis ES likumdošanas kopums varbūt ir grūti izprotams, tomēr zināšanas par acquis communautaire ir nepieciešamas, lai izprastu paplašināšanās un ES konstitūcijas izstrādāšanas procesus.

Piezīmes

· Pēc Dānijas parlamenta ziņām, kandidātvalstīm nosūtīti aptuveni 26000 dokumentu, lai tos saskaņotu ar nacionālo likumdošanu.

· ES paplašināšanas komisārs Ginters Ferhoigens izteicies, ka pilnīgais ES likumdošanas kopums aptver vairāk nekā 20000 likumdošanas aktu.

Saites

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_2_1_en.htm