AETR

The European Road Safety Charter was created in January 2004. Each country's road safety decision-making authority is asked to commit to the charter. (Photo: www.autoettevoteteliit.ee)


Saīsinājums Eiropas transporta līgumam (European agreement on transport, AETR), kurā iekļautas sociālās normas šoferu aizsardzībai.
ES dalībvalstu vārdā panākusi vienošanās kopš AETR lietas 22/70.
Šajā "revolucionārajā" lietā ES Tiesa Luksemburgā iedibināja principu, ka ES automātiski tiek piešķirtas sarunu vedēja pilnvaras iekšējo normu izstrādāšanai.
Vienkāršojot, iekšējā kompetence = ārējā kompetence.

Nicas līgumā šis princips iestrādāts tā, ka lēmumu pieņemšana ES Ministru padomē (vienbalsīgi (unanimity) vai ar kvalificēto balsu vairākumu, qualified majority) parasti notiek tādā pat veidā gan ārējās, gan iekšējās kompetences jomās.

Nākotne

ES Konvents (Convention on the Future of Europe) piedāvā ES piešķirt juridiskas personas statusu (legal personality), lai ārējos jautājumos vestu sarunas dalībvalstu vārdā. Šis statuss (kompetence), vedot sarunas ārējos jautājumos, saucas "ekskluzīvā kompetence", kad dalībvalstīm nav ļauts rīkoties, kamēr ES institūcijas tām piešķir šādas pilnvaras.

Saites http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html