Eiro

(Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)