Hāgas sammits

Statuja Hāgā (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)