Reliģija

Baznīca Dānijā (Foto: Lis Lak Risager) (Photo: Lis Lak Risager)

Nicas Līgums (Treaty of Nice) un Pamattiesību harta (Charter on Fundamental Rights) aizliedz negatīvu diskrimināciju, kas balstās uz politisko pārliecību, dzimumu vai reliģiju (Eiropas kopienas līguma 13. pants un Hartas 21. pants). Izņēmums ir īpašā ES direktīva, kas pieļauj dzimuma diskrimināciju gadījumā, ja baznīca nodarbina mācītāju (2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK).

ES Tiesas Luksemburgā uzdevums ir noteikt nelikumīgās diskriminācijas robežas un noteikt, ko var attaisnot ar reliģisko vai teoloģisko pārliecību. Tas skar tādus jautājumus kā reliģiskas skolas tiesības atlaist no darba skolotāju, kurš maina savu reliģisko piederību.
Tiek skarti arī šādi jautājumi:

Nākotne
Tika ierosināts reliģiju iekļaut Konstitūcijā kā vienu no Savienības vērtībām. Konventa Prezidijs (Convention Praesidium) to noraidīja. Konstitūcijas projektā teikums par Savienības reliģijas mantojumu ir iekļauts preambulā un I–51. pantā, kas pieprasa dialogu ar baznīcām, piešķirot tām savu statusu.

Saites
Skat. arī diskriminācija (Discrimination).

http://europa.eu.int/eur-lex/e....../pdf/1999/com1999_0564en01.pdf