Eiropas Savienība, ES

(Foto: Revīzijas palāta) (Photo: Court of Auditors)